Præsentationer – Københavns Universitet

PowerPoint-præsentationer / PowerPoint presentations

Skabelonerne findes i versioner på dansk og engelsk i download-boksen til højre.

The templates are available in Danish and English versions from the download box to the right.

 

  • Vejledning

  • Guidelines in English

Fleksible PowerPoint-præsentationer

Skabelonerne benytter udelukkende det fælles røde KU-logo, idet universitetsledelsen (Ledelsesteamet/LT) i januar 2015, sammen med andre ændringer af logoreglerne, besluttede, at PowerPoint-skabeloner fremover kun tilbydes med KU-logo.

Billeder i fokus

De nye skabeloner lægger op til store billedbaggrunde på titeldias og særlige indholdsdias, hvor teksten placeres på en tekstboks foran billedet. Til det formål kan du hente billeder klar til brug i både 4:3- og 16:9-format via et særligt link til KU´s billedarkiv: http://image.ku.dk/lightbox/211/13407586855728741badb20/

Flere valgmuligheder

Skabelonerne findes i både 16:9- og 4:3-format, på dansk og engelsk samt i både "fulde" og "små" varianter. "Fuld" betyder i denne sammenhæng, at alle skabelonens dias-varianter bliver vist i venstre side af skærmen. Det giver dig et nemt overblik over mulighederne, og du skal så blot slette dem, du ikke har brug for i din præsentation, inden du gemmer den.

Hvis du gerne vil slippe for at få vist alle dias-varianter, når du skal i gang med at lave en præsentation, kan du i stedet åbne en "lille" skabelon. Hvis du vælger en "lille" skabelon, åbner den med visning af kun tre dias/slides i venstre side af skærmen: et vejlednings-, et titel- og et indholdsdias.

Lettilgængelig vejledning

Alle skabeloner indeholder et dias med en kort vejledning. I skabelonen "lille" finder du slidet med vejledningen via fanen "Startside" > "Layout".

Demopræsentation

Via KU-fanen i PowerPoint finder du - foruden skabelonerne - en demopræsentation med eksempler på brug af de forskellige dias-varianter.

PowerPoint-skabeloner på din pc

Hvis du er pc-bruger, kan du via KU-fanen i PowerPoint åbne KU-skabelonerne til præsentationer.

Du kan også finde PowerPoint-skabelonerne via KU-fanen i Word ved at trykke "Vælg skabelon" > "PowerPoint".

Hvis du ikke har KU-fanen

Hvis du ikke har fået KU-fanen i PowerPoint på din pc, er der stor sandsynlighed for, at du ikke har det nye KU-skabelonsystem installeret. Kontakt i så fald din lokale it-support for at få skabelonsystemet installeret.

Flexible PowerPoint presentations

The templates are using the common red UCPH logo as the senior management team in January 2015, alongside other changes to rules regarding the logo (in Danish), decided that PowerPoint templates in the future will only be offered with the UCPH logo.

Images in focus

The new templates show large image backgrounds on the title slide and special content slides where text is placed in a box in front the picture. For this purpose you can download images ready for use in both 4:3 and 16:9 format via a special link to UCPH's image archive: http://image.ku.dk/lightbox/211/13407586855728741badb20/

Based on user requests

The new PowerPoint templates have been developed based on user requests and feedback given to previous templates in the design guide and have subsequently been tested by a number of users and adjusted accordingly. If you have any comments about the templates, we would very much like to hear from you at design@adm.ku.dk.

More options

The templates can be found in both 16:9 and 4:3 format, in both Danish and English as well as in both "full" and "small" variants. "Full" in this context means that all slide variants will be shown in the left-hand side of the screen. It gives you an easy overview of the different options, and all you have to do is delete the slides you do not need before finalising your presentation.

If you want to avoid seeing all slide variants when you make a presentation, you can open a "small" template instead. If you choose an "small" template, only three slides will be shown in the left-hand side of the screen: a title slide, a content slide, and a blank slide.

Accessible guidance

In all the templates, you'll find a slide with a short guide.

Demo presentation

In addition to the templates, there is a demo presentation with usage examples.

Templates on your PC

If you use a PC you will see a KU tab in PowerPoint. Via the tab, you can open the UCPH presentation templates.

You can also find the PowerPoint templates via the KU tab in Word. Simply click "Select template" > "PowerPoint".

Is the KU tab missing?

If you are not seeing the KU tab in PowerPoint on your computer it is very likely that you do not have the new template system installed. You must contact your local IT support to have it installed.