Videnskabelige postere / Posters

Videnskabelige postere findes i A0-høj- og bredformat, samt A1-højformat. Se vejledning herunder. Der findes også BetterPoster-skabeloner i A0-høj og bredformat, med et mere forenklet layoutkoncept. 

Posters are available in A0 vertical/horizontal formats and A1 vertical format. See below for guidelines. There are also A0 BetterPoster templates, which use a bolder layout concept. 

Om videnskabelige postere

Posterne udarbejdes i Powerpoint i henholdsvis A0-høj/bredformat og A1-højformat. Posterne kræver udskrivning på storformatprintere.

A0-formatet måler 84,1 × 118,9 cm. A1-formatet måler 59,4 × 84,1 cm.

Skriften Times New Roman er anvendt i navnetrækket i toppen eller bunden af posteren, og i indholdsdelen skal du benytte skriften Arial (eller Lato i #BetterPoster).

Posterne er særligt egnede som videnskabelige postere til brug ved konferencer, og udskrives ofte i et enkelt eller ganske få eksemplarer.

Sådan gør du

1. Hent en skabelonfil i enten høj- eller bredformat, og i enten dansk eller engelsk version, i "Download"-boksen til højre.

2. Klik på filen og gem den på din pc.

3. Åbn filen på din pc og udfyld skabelonen med det relevante indhold.

4. Du kan naturligvis tilpasse opsætningen mht. antal spalter og fontstørrelse mv. afhængig af indholdets karakter, såsom tekstmængde i forhold til illustrationernes størrelse og antal.

5. Hvis der er for meget indhold til plakaten, må du i stedet forkorte teksten, indtil det kan være i skabelonen. Det er bedre end at sætte fontstørrelsen ned.

6. Hvis afsenderen er et institut, skal du skrive institutnavnet i den nederste linje i navnetrækket i teksboksen øverst til venstre i dokumentet i stedet for fakultetsnavnet. Det kan være nødvendigt at skrive meget lange institutnavne på to linjer.

7. Før du sender din poster til print, skal dokumentet gemmes i PDF-format. Det gør du ved at "udskrive til Adobe PDF". Vælg "High Quality Print" og "A3-format". Dokumentet kan derefter skaleres til den rigtige printstørrelse af trykkeriet.

8. Du kan mod betaling få udskrevet din A0-poster hos Publikom på Søndre Campus. Se boksen til højre.

Posters

The poster templates are in PowerPoint format and can be used to make A0 posters in vertical and horizontal formats, and A1 posters in vertical format. The posters can be printed using large format printers.

The A0 format measures 84.1 × 118.9 cm. A1 format measures 59,4 × 84,1 cm. 

The Times New Roman font is used in the logotype at the top or bottom of the poster and Arial (or Lato in the #BetterPoster templates) is used for the content.

The posters are particularly suitable for using at conferences.

Instructions

1. Download a template from the "download" box on the right.

2. Click on the file and save it to your computer.

3. Open the file on your computer and fill in the template with relevant content.

4. You can adapt the layout as far as number of columns and font sizes, depending on the type of content, such as the amount of text in relation to the size and number of illustrations.

5. If you have too much text to fit on the poster, we recommend that you reduce the ammount of text instead of using a very small font size.

6. If the sender is a department, the name of the department, and not that of the faculty, must be on the bottom line of the logotype in the text box at the top left of the document. Long department names can be split into two lines of text.

7. Before sending your poster to be printed, the document must be saved in PDF format. You can do this by "printing to Adobe PDF". Select "High Quality Print" and "A3-format". The document can then be scaled to the right size by the printing company.

8. At a cost, you can have your A0 poster printed at Publikom on South Campus. For contect details see the "Reprocenter" box on the right.