Logo til samarbejde / Co-branding logo

Der er særlige retningslinjer for brug af logo i forbindelse med samarbejde mellem Københavns Universitet og dets enheder på den ene side og en eller flere eksterne partnere på den anden.

In co-operation with external partners, for instance other universities, the University of Copenhagen and its units is represented by the co-branding logo which can be downloaded via the download box to the right.

Mini-samarbejdslogo / Mini Co-branding logo

I situationer, hvor KU-logoet anvendes i en meget lille størrelse, kan en mini-udgave af KU's samarbejdslogo anvendes, som består af de tre logo-cirkler samt navnetræk. I trykte publikationer anbefales det at bruge et mini-logo, hvis størrelsen er under 15 mm i højden. Til web bør et mini-logo anvendes til en størrelse, som er under 35 px i højden. Mini-logoet kan bruges i en enkelt farve (f.eks. sort), 2 farver (KU-rød + KU-grå), eller i en negativ hvid version på en baggrundsfarve. Hvis der er meget lidt plads til logoet, kan navnetrækket udskiftes med forkortelsen KU eller UCPH.

In situations where the UCPH-logo is used in a very small size, a mini version of the UCPH co-branding logo can be used consisting of the three logo circles and the logotype. In printed publications we recommend using the mini logo if the size is below 15 mm in height. In web use, for logos below 35 px in height. The mini logo can be used in one colour (eg. black), two colours (KU-red + KU-grey) or in the negative white version on a background colour. If a very limited ammount of space is available, then the logotype can be replaced with the abbreviation KU or UCPH.

Eksternt samarbejde

Når en KU-enhed samarbejder med en ekstern partner og benytter en samarbejdspartners designregler, skal det særlige KU-samarbejdslogo (også kaldet co-branding-logoet), som findes på henholdsvis dansk og engelsk og i henholdsvis vandrette og lodrette varianter, anvendes. Det kan for eksempel være på en webside eller en pjece. På den måde understreges, at den pågældende enhed repræsenterer hele KU i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Denne regel blev stadfæstet at LT (Ledelsesteamet) den 14. januar 2015. 

Samarbejdslogoet har den fordel, at universitetsnavnet er skrevet på to linjer og dermed med større bogstaver end normalt. Det kan placeres i mange forskellige sammenhænge i forbindelse med eksterne partneres logoer og kan indgå i samarbejdspartneres designopsætninger. I nogle tilfælde vil designet i forbindelse med ligeværdige samarbejder være et andet end dem, de enkelte partnere benytter hver for sig. I de tilfælde anvendes KU's co-branding-logo på den mest hensigtsmæssige måde i harmoni med de øvrige partneres logoer. I tilfælde hvor Københavns Universitet er en blandt flere partnere, men har en værts- eller projektlederrolle i samarbejdet, kan det være passende at benytte KU-design. De øvrige partneres logoer placeres i så fald nederst på en forside eller på bagsiden af en publikation.


Co-branding på websider

I webmanualen findes en særlig co-branding-sektion med retningslinjer for co-branding på websider, dels til placering af KU-logo på eksterne websteder, dels til placering af eksterne samarbejdspartneres eller sponsorers logoer på websteder i KU-design.

Internal collaboration

In the case of collaboration between several faculties at UCPH, or between several departments at different faculties, we use exclusively the UCPH identity, i.e. the red UCPH logo, instead of the faculty identity. The faculties or departments can be mentioned in text form.

External collaboration

When a UCPH unit, e.g. a faculty or department, cooperates with an external partner and uses a partner's design rules, the special UCPH collaboration logo (also known as the co-branding logo), which is available in both Danish and English, and in both horizontal and vertical variants, should be used. It could be on a web page or a leaflet for example. In this way, it is emphasised that the unit represents all of UCPH in relation to external partners. This rule was ratified by LT (Senior Management) on 14 January 2015.

The UCPH collaboration logo has the advantage that the name of the university is written on two lines and thereby with bigger letters than usual. It can be used in many different contexts in connection with external partners' logos and can be included in the partners' designs. In some cases, the design used in equal partnerships may be different than those each partner uses individually. In such cases, UCPH's co-branding logo should be used in the most appropriate way in harmony with the other partners' logos. In cases where the University of Copenhagen is one of several partners but has a host or project manager role in the partnership, it may be appropriate to use UCPH design. The other partners’ logos are then placed at the bottom, on the front, or on the back of a publication.


Co-branding on web pages

In the Web Guide is a special co-branding section (in Danish) with guidelines for co-branding on web pages; partly about the placement of the UCPH logo on external websites and partly about the placement of external partners’ or sponsors' logos on UCPH websites.