Logo til samarbejde

Der er særlige retningslinjer for brug af logo i forbindelse med samarbejde mellem Københavns Universitet og dets enheder på den ene side og en eller flere eksterne partnere på den anden. Logoet kan hentes i boksen til højre. Læs mere om hvordan man bruger samarbejdslogoet i bunden af denne side – herunder om studerendes og eksterne samarbejdspartneres brug af KU-logo.

Samarbejdslogo med navnetræk til højre, til venstre og under bomærket (dansk og engelsk versioner):

logo til samarbejde

logo til samarbejde

Hvidt outline-samarbejdslogo

I situationer, hvor KU-logoet skal anvendes i hvidt på en sort eller farvet baggrund, anbefales brug af hvidt outline-logo.

Hvidt outline-samarbejdslogo med navnetræk til venstre, til højre og under bomærket (dansk og engelsk version):

logo til samarbejde

logo til samarbejde

Minilogo

I situationer, hvor KU-logoet anvendes i en relativt lille størrelse i forhold til formatet, er det en mulighed at anvende en mini-udgave, der består af de tre logo-cirkler samt navnetræk. I denne udgave er den største logocirkel kun udfyldt med farve. I trykte publikationer anbefales det at bruge et mini-logo, hvis størrelsen er under 15 mm i højden. Til web bør et minilogo anvendes til en størrelse, som er under 35 pixels i højden.

Minilogoet anvendes så vidt muligt i to farver (KU-rød + KU-grå), men kan også anvendes i en enkelt farve (enten KU-rød eller sort, men ikke andre farver) eller i en 'negativ', hvid version på en baggrundsfarve. Hvis der er meget lidt plads til logoet, kan navnetrækket udskiftes med forkortelsen KU eller UCPH.

mini-logo

mini-logo white

Eksternt samarbejde

Når en KU-enhed samarbejder med en ekstern partner og benytter en samarbejdspartners designregler, skal det særlige KU-samarbejdslogo, som findes på henholdsvis dansk og engelsk og i henholdsvis vandrette og lodrette varianter, anvendes. Det kan for eksempel være på en webside, poster eller pjece. På den måde understreges, at den pågældende enhed repræsenterer hele KU i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Denne regel blev stadfæstet af LT (Ledelsesteamet) den 14. januar 2015. 

Samarbejdslogoet har den fordel, at universitetsnavnet er skrevet på to linjer og dermed med større bogstaver end normalt. Det kan placeres i mange forskellige sammenhænge i forbindelse med eksterne partneres logoer og kan indgå i samarbejdspartneres designopsætninger. I nogle tilfælde vil designet i forbindelse med ligeværdige samarbejder være et andet end dem, de enkelte partnere benytter hver for sig. I de tilfælde anvendes KU's samarbejdslogo på den mest hensigtsmæssige måde i harmoni med de øvrige partneres logoer. I tilfælde, hvor Københavns Universitet er én blandt flere partnere, men har en værts- eller projektlederrolle i samarbejdet, kan det være passende at benytte KU-design. De øvrige partneres logoer placeres i så fald nederst på en forside eller på bagsiden af en publikation.Co-branding på websider

I webmanualen findes en særlig co-branding-sektion med retningslinjer for co-branding på websider, dels til placering af KU-logo på eksterne websteder, dels til placering af eksterne samarbejdspartneres eller sponsorers logoer på KU's websider.

Studerendes brug af KU-logoet

Når studerende henvender sig til eksterne modtagere, for eksempel i forbindelse med en spørgeundersøgelse, der indgår i deres studier, er det op til fakultetet at afgøre, eventuelt efter indstilling fra instituttet, om KU-logoet må blive anvendt. Accepten er vigtig, fordi brugen af logoet indikerer, at henvendelsen fra de studerende er sanktioneret af universitetet og dermed ’kommer fra universitetet’ på vegne af de studerende.

Eksterne samarbejdspartneres brug af KU-logo​

​Hvis en ekstern samarbejdspartner, for eksempel en virksomhed der leverer udstyr eller andre ydelser til Københavns Universitet, ønsker at anvende KU-logoet som reference i deres salgsmateriale på web eller print, er det op til den samarbejdende enhed på KU at vurdere, om det er passende, at virksomheden anvender KU-logoet som reference. I tilfælde af accept skal samarbejdspartneren have linket til denne side (https://designguide.ku.dk/om_design/logo_samarbejde/​ tilsendt for at sikre, at et korrekt KU-samarbejdslogo bliver anvendt.

Co-branding logo

In co-operation with external partners, for instance other universities, the University of Copenhagen and its units is represented by the co-branding logo which can be downloaded via the download box to the right. Please read the guidelines below.


Co-branding logo with univertsity name to the right, left and under the logo (danish and english versions):

logo til samarbejde


White-outline co-branding logo

In cases where a white co-brandning logo is needed, we recommend using the white-outline version.

White-outline co-branding logo with university name to the left, right and under the logo (danish and english versions):

logo til samarbejde

logo til samarbejde

Mini logo

In situations where the UCPH logo is used in a rather small size compared to the item on which it is placed, a mini version of the logo can be used consisting of the three logo circles and the logotype. In this version, the largest logo circle is filled with clour only. In printed publications, we recommend using the mini logo if the size is below 15 mm in height. In web use, for logos below 35 pixels in height.
The mini logo should preferably be used in two colours (UCPH-red + UCPH-grey), but can also be used in one colour (black or UCPH red but no other colours), or in the 'negative', white version on a background colour. If a very limited space is available, the logotype can be replaced with the abbreviation KU or UCPH.

mini-logo white

External collaboration

When a UCPH unit, e.g. a faculty or department, cooperates with an external partner and uses a partner's design rules, the special UCPH collaboration logo (also known as the co-branding logo), which is available in both Danish and English, and in both horizontal and vertical variants, should be used. It could be on a web page, a poster, or a leaflet for example. In this way, it is emphasised that the unit represents all of UCPH in relation to external partners. This rule was ratified by LT (Senior Management) on 14 January 2015.

The UCPH collaboration logo has the advantage that the name of the university is written on two lines and thereby with bigger letters than usual. It can be used in many different contexts in connection with external partners' logos and can be included in the partners' designs. In some cases, the design used in equal partnerships may be different than those each partner uses individually. In such cases, UCPH's co-branding logo should be used in the most appropriate way in harmony with the other partners' logos. In cases where the University of Copenhagen is one of several partners but has a host or project manager role in the partnership, it may be appropriate to use UCPH design. The other partners’ logos are then placed at the bottom, on the front, or on the back of a publication.


Co-branding on web pages

In the Web Guide is a special co-branding section (in Danish) with guidelines for co-branding on web pages; partly about the placement of the UCPH logo on external websites and partly about the placement of external partners’ or sponsors' logos on UCPH websites.

Students’ use of the UCPH logo

When students communicate with external recipients, for example in connection with a survey that is part of their studies, it is up to the faculty to decide whether the UCPH logo may be used, possibly based on a recommendation submitted by the department. Acceptance is important because the use of the logo indicates that the students’ enquiry is approved by the University and, as a result, that it ‘comes from the University’ on behalf of the students.

External partners’ use of the UCPH logo

If an external partner, for instance a company that supplies equipment or other services to the University of Copenhagen, wishes to use the UCPH logo as a reference in their sales material on web or in print, it is up to the collaborating unit at UCPH to assess whether it is appropriate for the company to use the UCPH logo as a reference. If the request is accepted, the link https://designguide.ku.dk/om_design/logo_samarbejde/ must be sent to the partner to ensure that they use the correct UCPH collaboration logo.