Specialer og afhandlinger  / Master and PhD theses

Wordskabelon til kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger.
Word templates for Master and PhD thesis layout.

1. Hent skabelonen i downloadboksen til højre ved at klikke på filen, og gem den på dit skrivebord. Du kan både vælge en version med dansk og engelsk navnetræk. Til Mac-brugere, er der også en enkelt A4-forside, hvor samtlige elementer fra forsiden kan kopieres ind i et andet worddokument.

2. Åbn filen i Word og overskriv teksten med dit eget indhold.

3. Hvis du vil indsætte tekst fra et andet dokument, er det sikrest at indsætte den i Windows Notesblok/Notepad, for at rense den for formatering, og derefter kopiere den ind i skabelonen. Du skal ikke ændre i skrifttyper eller størrelser i skabelonen.

4. Hvis "afsenderen" er et institut, skal du skrive institutnavnet i den nederste linje i navnetrækket i teksboksen øverst til venstre i dokumentet i stedet for fakultetsnavnet. Det kan være nødvendigt at skrive lange institutnavne på to linjer.

Om skabelonen

side 2 placeres alle supplerende oplysninger. Der er tale om en grundskabelon for selve opstillingen, idet kravene til hvilke oplysninger der skal medtages, varierer fra fag til fag. Du kan derfor ikke uden videre benytte side 2 helt som den er. Du får nærmere oplysninger om dette på dit studiekontor.

Indholdsfortegnelsen bliver genereret automatisk, når du benytter overskrifttypografier 1, 2 og 3, der findes i dokumentet.

Indholdsside - til indholdstekst anbefales Times New Roman 12 pkt. og Arial (18, 12 og 10 pkt.) til overskrifter. Sidenummerering bliver genereret automatisk i nederste højre hjørne.

1. Download the template in the download box to the right. You can choose either a Danish and an English version. For Mac-users, there is also a title page template, where all the elements from the title page can be copied into another word document.

2. Open the file in Word and overwrite the text with your own content.

3. If you want to insert text from another document, it is best first to copy it into Windows Notepad to remove all formatting, and then copy the text to the template. You should not change the font or font size in the template.

4. If the sender is a department, the name of the department, and not that of the faculty, must be on the bottom line of the logotype in the text box at the top left of the document. It may be necessary to write long department names on two lines.

About the template

Additional information should be placed on page 2. It is a template for the actual layout, as the requirements for which information must be included vary from subject to subject. Consequently, you cannot use page 2 completely as it is. You can find information about this at the student administration office.

The table of contents will be automatically generated when you use heading fonts 1, 2 and 3 in the document.

Content Page - for the main text, Times New Roman in size 12 is recommended, while Arial in size 18, 12 and 10 is recommended for headings. Page numbering is generated automatically in the bottom right-hand corner.